CORE SOUL RETRIEVAL TRAINING™ - core šamanský návrat duše

     Zo  š a m a n s k é h o pohľadu je traumatizujúca skúsenosť jednou z hlavných príčin straty časti duše.

V dôsledku  prežitej traumy - stresovej situácie, akou  môže  byť  napr. dopravná nehoda, operácia, strata blízkeho človeka, a iné  sa  časť duše oddelí.   Vyhľadá  bezpečne  miesto, na  ktoré  si  odnesie  emócie

a spomienku na to, čo sa stalo .Oddelená časť vitálneho ja sa tak snaží zmenšiť dopad traumy.

    Strata časti duše ma za následok pocit nekompletnosti, človek sa cíti neúplný, odtrhnutý od svojho tela, okolia, života. Stráca harmóniu tela a duše. Strata časti duše je spirituálnou chorobou, ktorá spôsobuje ochorenie emocionálne aj fyzické.

     Účastníci tohto seminára sa naučia hľadať v mapách územia nie všednej reality miesta, kam oddelene časti duše odchádzajú, zisťovať príčiny ich odchodu a ako ich môžu zachrániť a priviesť späť.

  

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára FSS – CESTA ŠAMANA a nadstavbových seminárov: Šamanská extrakčná liečba a Smrť a umieranie z pohľadu šamanizmu!